برای بزرگ نمایی روی تصویر مورد نظر کلیک کنید.((توجه داشته باشید اگر شما از اینترنت کندی استفاده می کنید تصاویر آرام باز می شوند))

 • محل اجرا:

  فردوس
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  5 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر فرونیوس لایت
  پنل Osda Solar پلی کریستال
 • تاریخ اجرا:

  اسفند 1396
 • محل اجرا:

  بردسکن
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  5 کیلووات پارکینگی
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر Tress
  پنل Osda Solar منوکریستال
 • تاریخ اجرا:

  دی ماه 1396
 • محل اجرا:

  سرایان فردوس
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  5 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر فرونیوس فول
  پنل Osda Solar پلی کریستال
 • تاریخ اجرا:

  خرداد ماه 1397
 • محل اجرا:

  مهریز یزد
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  3 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر ترس
  پنل Osda Solar پلی کریستال
 • تاریخ اجرا:

  اسفند 1396
 • محل اجرا:

  فردوس
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  3 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر ترس
  پنل Osda Solar پلی کریستال
 • تاریخ اجرا:

  اسفند 1396
 • محل اجرا:

  یزد
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  10 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر ترس
  پنل Osda Solar پلی کریستال
 • تاریخ اجرا:

  اسفند 1396
 • محل اجرا:

  فردوس
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  5 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر فرونیوس لایت
  پنل Osda Solar پلی کریستال
 • تاریخ اجرا:

  اردیبهشت 1397
 • محل اجرا:

  یزد/اردکان
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  3 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر گرووات
  پنل Osda Solar مونو کریستال
 • تاریخ اجرا:

  تیرماه 1397
 • محل اجرا:

  یزد
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  3 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر ترس
  پنل Osda Solar پلی کریستال
 • تاریخ اجرا:

  خردادماه 1397
 • محل اجرا:

  یزد/ابرکوه
 • نوع پروژه:

  متصل به شبکه
 • حجم پروژه:

  5 کیلووات
 • تجهیزات اصلی:

  اینورتر ترس
  پنل Osda Solar منو کریستال
 • تاریخ اجرا:

  اسفند 1396