نگهداری و تعمیرات حجم عظیم تجهـــیزات منصوبه در شبکه های تولید ، انتقال و توزیع نیروی برق و انرژی نیاز به برنامه ریزی و مدیریت حرفه ای را در این زمینه ایجاب می نماید. در حال حاضر دپارتمان نگهداری و تعمیرات گروه نیکاو با برنامه ریزی و انجام سرویس های پیشـــــگیرانه تجهـــیزات برق و انرژی اعم از تجهــیزات پستهای برق، سیستم های حفاظتی، تجهیزات خطوط هوایی و زمینی و سیستم های مخـــابراتی و اتوماســـــــیون نقش خود را در افـزایش طول عــمر ، دوره بهــــره برداری از تجهـیزات و افزایش راندمان سرمایه گذاریهای انجام شده ایفا می نماید . در حال حاضر این دپارتمان براساس سوابق و تجربیات گذشته و استراتژی جدید خود در پی ایجاد بسترهای لازم برای ایجاد تغییر ساختاری در عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه  از روش تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات شبکه  به تعمیرات پیشگویانه و در نهایت تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان  می باشد .

اطلاعات بیشتر