تقریبا نیمی از انرژی که به سمت زمین می‌آیند جذب سطح زمین می‌شوند.
میانگین تابش خورشیدی بر سطح زمین. انرژی خورشیدی تئوری قابل دریافت سطوح نقاط سیاه که روی نگاره زمین وجود دارد به تنهایی برای تأمین ۱۸ تراوات انرژی مصرفی جهان کافیست.

اطلاعات بیشتر